Bạn đang ở đây

Hà Nội thưởng tết cao nhất là 65 triệu đồng

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Hà Nội, năm 2013 mức tiền lương bình quân trả cho người lao động tăng 4,5% so với năm trước do nhà nước tăng mức lương tối thiểu.

Về mức tiền thưởng tết, nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp FDI không thưởng tết dương lịch cho người lao động. Đối với mức tiền thưởng tết âm lịch, nhiều doanh nghiệp cố gắng duy trì như năm 2012, đây có thể coi là sự cố gắng lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng tết 2014 cao nhất theo ghi nhận của Sở LĐTBXH Hà Nội thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài là 65 triệu đồng.

Cụ thể, đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu,tiền lương bình quân năm 2013 là 4.320.000 đồng/người/tháng (tăng 4.6% so với năm trước). DN có mức tiền lương cao nhất là 29.900.000 đồng/người/tháng và DN có mức tiền lương thấp nhất là 2.350.000 đồng/người/tháng. Mức thưởng tết dương lịch bình quân ở khối DN này là 920.000 đồng/người (giảm 1,5 % so với năm trước). Đối với tết âm lịch, mức thưởng bình quân: 3.120.000 đồng/người (giảm 3,5% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 21.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Hà Nội thưởng tết cao nhất là 65 triệu đồng 1
 

Đối với khối DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước, tiền lương bình quân năm 2013 là 4.680.000 đồng/người/tháng ( tăng 1,7% so với năm trước). DN có mức tiền lương cao nhất là 30.300.000 đồng/người/tháng và DN có mức tiền lương thấp nhất là 2.350.000 đồng/người/tháng. Mức thưởng tết dương lịch bình quân ở khối DN này là 520.000 đồng/người (giảm khoảng 2% so với năm trước). Đối với tết âm lịch, mức thưởng bình quân đạt 3.130.000 đồng/người (giảm 1,6% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Đối với khối DN tư nhân, Cty cổ phần không có vốn nhà nước, tiền lương bình quân năm 2013 của các doanh nghiệp là 4.090.000 đồng/người/tháng (tương đương so với năm trước). DN có mức tiền lương cao nhất là 91.900.000 đồng/người/tháng và DN có mức tiền lương thấp nhất là 2.350.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng tết dương lịch bình quân của DN khối này là 510.000 đồng/người (giảm 8,6% so với năm trước). Đối với tết âm lịch, mức thưởng bình quân đạt 3.700.000 đồng/người (giảm 1,2% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2013 là 4.360.000 đồng/người/tháng (tăng 4,5% so với năm trước). DN có mức tiền lương cao nhất là 88.000.000 đồng/người/tháng và DN có mức tiền lương thấp nhất là 2.350.000 đồng/người/tháng. Mức thưởng tết dương lịch của các DN khối này bình quân là 200.000đồng/người, tương đương năm trước. Đối với tết âm lịch, mức thưởng bình quân là 3.720.000 đồng/người, tương đương so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 250.000 đồng/người.

Theo aFamily
people like INLOOK.VN fanpage